'A cuscienza

La coscienza

Vurria sapè ched’è chesta cuscienza
ca spiss aggia sendut a’ nomina’
stong spund d fa a’ conocsenza
spiegatm che vvo’ significà

aggia spiat a nu maestr ‘e scola
ca ten ‘e scola all’università
m’àrrit figlio mio questa parola
si usava si, ma tant tiemp fà

ora la coscienza si è disintegrata
pochi song rimasti chill là
ca a ‘sta parola restano attacati
campann’ con onore e dignità

mò c’è l’assegno a vuoto il peculato
a cambialetta e chiest cos cà
mariul ce n stann a tonnellat
‘e tutt e speci ‘e tutt ‘e qualità

piccirill o’ gruss o’ gigantesc
chill ca sann accom ‘anna arrubbà
e chi i’ denuinz a chist chi s’immisc
so piezz gruss né chi to fa fà

mo l’ugli o fann co sapon e’piazz
o burr mocc’ ta fà vumcà
a’ past pan a carn cos ‘e pazz
si è aumentata la mortalità

i medicin poi che tann fatt
tann imbriacat, pure chell là
si sul nu scirupp mo’ taccatt
ringrazia a dio si siegut a campà

e che vvo pozz dì certe famiglie
ca a pell guoll fann accapunà
marit, mogli, mamm, sor, figli,
famm sta zitt non m’ fa parlà

perciò m’àrit sto maestr ‘e scola
sta conoscenza tu pcchè a vvo’ fà
niscun a ius chiù chesta parola
mò viene tu e a’ vvò ripristinà

insomma tu vvò i’ contro corrente
ma sta’ pensat chi t’à fatt fà
a gente ‘e mo solo accussi è cuntend
senza cuscienza può tirà campà